PLAN RODNE RAVNOPRAVNOSTI 2021. -  2025.

Za organizaciju Hrvatski interijeri, Pleška 45, Velika Gorica

 

 

 

Tri strateška područja rodne ravnopravnosti / 20 ciljeva i pokazatelja

A. Rodna ravnopravnost u procesima i sustavu donošenja odluka – Institucijska kultura rodne ravnopravnosti

B. Osnaživanje rodne ravnopravnosti u razvoju karijera – Rodna ravnopravnost u znanstvenom i umjetničkom napredovanju i istraživanju

C. Unaprjeđenje kvalitete života i rada – Harmonizacija osobnog života i poslovnih obveza

 

Strateški dokumenti, nacionalni, europski i svjetski, te politikama i kriterijima praćenja:

1. Konvencija MOR-a protiv nasilja i uznemiravanja u svijetu rada

2. Nacionalni plan RH za borbu protiv diskriminacija za razdoblje od 2017. do 2022. godine

3. Nacionalna razvojna strategija RH do 2030.

4. EU – Gender Equality Strategy 2020. – 2025.

5. Council of Europe – Gender Equality Strategy 2018 – 2023

6. European Institute for Gender Equality (Beijing Platform for Action, Gender Equality Indeks)

7. Horizon Europe Program

8. Global Gender Gap Report (World Economic Forum)

 

 

 

A. Rodna ravnopravnost u procesima i sustavu donošenja odluka

 

Cilj 1

Izgraditi organizacijsku kulturu rodne ravnopravnosti i inkluzivnih praksi

 

Pokazatelji uspjeha

Kontinuirani napredak ili održavanje povoljnog stanja rodne ravnopravnosti u svim područjima rada Organizacije.

 

Kako se postiže cilj?

Osnivanjem Odbora za rodnu ravnopravnost odmah po donošenju ovog Plana.

Redovitim (svakih 6 mjeseci) prikupljanjem rodno razvrstanih kvantitativnih i kvalitativnih podataka.

Izradom godišnjih izvješća i godišnjih akcijskih planova utemeljenih na analizama podataka.

Primjenjivanje rodno osjetljivog jezika, vizualnih prikaza i komuniciranja u dokumentima Organizacije.

Unaprjeđenje javne komunikacije unutar i izvan Organizacije s ciljem promicanja rodne ravnopravnosti i inkluzivnih praksi (web stranica, društvene mreže i sl.).

Uvođenje kontinuirane edukacije za rukovoditelja na različitim razinama upravljanja vezano uz politike i provedbu Plana rodne ravnopravnosti.

 

Provedba mjera i odgovornost za provedbu

Mjere provodi Odbor za rodnu ravnopravnost osnovan prilikom donošenja ovog Plana.

Odbor je odgovoran za provedbu Plana vlasniku  Organizacije.

 

Cilj 2

Razviti sustav zapošljavanja i napredovanja osjetljiv na rodnu ravnopravnost

 

Pokazatelji uspjeha

Uspostavljanje ravnopravne rodne zastupljenosti u svim odjelima Organizacije gdje je to moguće i na svim razinama radnih mjesta.

 

Kako se postiže cilj?

Uvažavanjem rodne raznolikosti prilikom imenovanja članica / članova povjerenstava.

Izrađivanje upute o poštovanju rodne zastupljenosti u postupcima imenovanja, zapošljavanja i napredovanja.

Uvođenje praksi potpisivanje upoznatosti s načelima rodne ravnopravnosti za članice / članove povjerenstava te voditeljice / voditelje pojedinih odjela.

Naziranje provedbe postupka zapošljavanja i napredovanja kroz analizu podatka te predlaganje planova aktivnosti za daljnje unaprjeđenje postupaka uklanjanja rodne neravnopravnosti.

 

Provedba mjera i odgovornost za provedbu

Mjere provodi Odbor za rodnu ravnopravnost osnovan prilikom donošenja ovog Plana.

Odbor je odgovoran za provedbu Plana vlasniku  Organizacije.

 

Cilj 3

Otkloniti rodno utemeljene stereotipe, predrasude te prakse koji potiču rodnu neravnopravnost.

 

Pokazatelji uspjeha

Ravnopravna rodna zastupljenost u svim odjelima Organizacije gdje god je to moguće i izvedivo zbog specifičnosti i zahtjeva radnih zadataka.

 

Kako se postiže cilj?

Promoviranje dobrih praksi i „role-model“ načela za žene kroz predstavljanje iznimnog rada žena za Organizaciju.

Unaprjeđivanje zastupljenosti žena na rukovodećim pozicijama i održavanje stanja u kojem je otklonjen tzv. „stakleni strop“.

Mogućnost pohađanja za sve zaposlenike, edukativnih programa ili radionica s ciljem povećana vidljivosti primjera dobre prakse, osnaživanja i podizanja samopouzdanja rodno podzastupljenih skupina te razvoja pregovaračkih i upravljačkih vještina kojima se može unaprijediti rodna ravnopravnost.

 

Provedba mjera i odgovornost za provedbu

Mjere provodi Odbor za rodnu ravnopravnost osnovan prilikom donošenja ovog Plana.

Odbor je odgovoran za provedbu Plana vlasniku  Organizacije.

 

Cilj 4

Povećati zadovoljstvo zaposlenika rodnom ravnopravnosti u Organizaciji.

 

Pokazatelji uspjeha

Povećanje zadovoljstva stanjem rodne ravnopravnosti u Organizaciji utemeljeno na stvarnim poboljšanjima i edukacijama svjesnosti o rodnoj ravnopravnosti.

 

Kako se postiže cilj?

Uvođenje anketa koje se odnose za zadovoljstvo stanjem i praksama rodne ravnopravnosti u Organizaciji uz redovite sastanke (svakih 4 mjeseca) cijelog kolektiva na kojima se raspravlja o primijećenom napretku i predlažu određene aktivnosti za poboljšanje.

Cjelogodišnji otvoren poziv za predlaganje Odboru za rodnu ravnopravnost novih politika ili unapređenje postojećih praksi rodne ravnopravnosti u Organizaciji.

 

Provedba mjera i odgovornost za provedbu

Mjere provodi Odbor za rodnu ravnopravnost osnovan prilikom donošenja ovog Plana.

Odbor je odgovoran za provedbu Plana vlasniku  Organizacije.

 

 

B. Osnaživanje rodne ravnopravnosti u razvoju karijera – Rodna ravnopravnost u znanstvenom i umjetničkom napredovanju i istraživanju

 

Cilj 1

Povećati rodnu ravnopravnost u podršci znanstvenom i umjetničkom radu, istraživanju i stvaralaštvu

 

Pokazatelji uspjeha

Povećanje broja žena čiji se proizvodi uzimaju u obzir pri izradi prototipova i stavljanju na tržište – ovo se prvenstveno odnosi na vanjske suradnice, dizajnerice koje nisu zaposlenice Organizacije.

Povećanje broja žena čije se kreativne ideje realiziraju u okviru izložbi, sajmova i drugih događanja na kojima sudjeluje Organizacija bilo kao izlagač ili suorganizator.

Osnaživanje rodne ravnopravnosti i pružanje prilike za edukacije / jačanje kapaciteta zaposlenica / zaposlenika vezano uz stručna znanja (poslovno pregovaranje, učenje novih programa za crtanje, dizajniranje i projektiranje i sl.)

 

Kako se postiže cilj?

Izrada planova akcija za unaprjeđenje rodne ravnopravnosti u suradnji s ženama dizajnericama.

Izrada planova akcija za unaprjeđenje rodne ravnopravnosti u segmentu edukacija i jačanja kapaciteta kroz specifična znanja.

Uključivanje elemenata rodiljnog i roditeljskog dopusta i majčinstva u evaluacijske postupke rada kako bi se spriječile pojave „zida majčinstva“.

Uvažavanje rodne raznolikosti prilikom imenovanja zaposlenica / zaposlenika ili suradnica / suradnika koji će sudjelovati na edukacijama i seminarima koje Organizacija nabavlja kako bi se ojačali ljudski kapaciteti.

 

Provedba mjera i odgovornost za provedbu

Mjere provodi Odbor za rodnu ravnopravnost osnovan prilikom donošenja ovog Plana.

Odbor je odgovoran za provedbu Plana vlasniku  Organizacije.

 

Cilj 2

Povećati zastupljenost žena u području izrade tehničkih nacrta i pripreme za proizvodnju.

 

Pokazatelji uspjeha

Unaprjeđenje ravnopravne rodne zastupljenosti u Odjelima za tehnologiju i pripreme proizvodnje.

 

Kako se postiže cilj?

Detektiranje i analiziranje razloga rodne podzastupljenosti žena i otklanjanje prepreka većem uključivanju žena u područja u kojima su podzastupljene.

Provođenje motivacijskih aktivnosti na popularizaciji, prepoznavanju, podršci i promociji zastupljenosti žena u područjima u kojima su tradicionalno podzastupljene.

Provođenje edukacija i motiviranje učenica i studentica (Šumarski fakultet, Studij dizajna i sl.) u područjima u kojima su žene podzastupljene u okviru Odjela za tehnološke procese (projektiranje proizvoda i izrada tehničkih nacrta) te pripremi proizvodnje.

 

Provedba mjera i odgovornost za provedbu

Mjere provodi Odbor za rodnu ravnopravnost osnovan prilikom donošenja ovog Plana.

Odbor je odgovoran za provedbu Plana vlasniku  Organizacije.

Cilj 3

Povećati zastupljenost muškaraca u području dizajna interijera i rada sa strankama u prodajnim prostorima ili na sajmovima.

 

Pokazatelji uspjeha

Unaprjeđenje ravnopravne rodne zastupljenosti u Odjelima za dizajn i maloprodajnim odjelima.

 

Kako se postiže cilj?

Detektiranje i analiziranje razloga rodne podzastupljenosti muškaraca i otklanjanje prepreka većem uključivanju muškaraca u područja u kojima su podzastupljeni.

Provođenje motivacijskih aktivnosti na popularizaciji, prepoznavanju, podršci i promociji zastupljenosti muškaraca u područjima u kojima su tradicionalno podzastupljeni.

Provođenje edukacija i motiviranje učenika i studenata i područjima u kojima su muškarci podzastupljeni u okviru Odjela za dizajn te Maloprodajnog odjela (uključivo rad u salonima namještaja i na sajmovima).

 

Provedba mjera i odgovornost za provedbu

Mjere provodi Odbor za rodnu ravnopravnost osnovan prilikom donošenja ovog Plana.

Odbor je odgovoran za provedbu Plana vlasniku  Organizacije.

 

 

C. Unaprjeđenje kvalitete života i rada – Harmonizacija osobnog života i poslovnih obveza

 

Cilj 1

Reducirati razlike u prihodima između žena i muškaraca.

 

Pokazatelji uspjeha

Povećanje rodne ravnopravnosti u rodno uvjetovanom jazu u prihodima.

 

Kako se postiže cilj?

Analiziranje podataka o rodnoj ravnopravnosti plaća i prihoda i donošenje zaključaka o stanju rodne ravnopravnosti.

Izrada plana akcije za povećanje rodne ravnopravnosti za jednak rad.

Unaprjeđivanje prakse transparentnog i rodno ravnopravnog osiguravanja plaćenog dopunskog rada i dopunskih prihoda s ciljem smanjivanja „nevidljivog rada“.

 

Provedba mjera i odgovornost za provedbu

Mjere provodi Odbor za rodnu ravnopravnost osnovan prilikom donošenja ovog Plana.

Odbor je odgovoran za provedbu Plana vlasniku  Organizacije.

 


Cilj 2

Osigurati da Organizacija bude „sigurno mjesto“ slobodno od spolnog uznemiravanja i diskriminacije.

 

Pokazatelji uspjeha

Povećanje dobrih praksi  njegovanja otvorene riječi i reduciranje slučajeva spolnog i rodnog uznemiravanja i diskriminacije.

 

Kako se postiže cilj?

Donošenje posebne politike / priopćenja vezanih uz nultu toleranciju prema svim oblicima rodnog ili spolnog uznemiravanja.

Izrađivanje edukativnog materijala i programa s ciljem podizanja svijesti o predrasudama te sprječavanja seksističkog govora i govora mržnje.

Izrađivanje godišnjih akcijskih planova i programa senzibiliziranja protiv rodno uvjetovanog nasilja.

 

Provedba mjera i odgovornost za provedbu

Mjere provodi Odbor za rodnu ravnopravnost osnovan prilikom donošenja ovog Plana.

Odbor je odgovoran za provedbu Plana vlasniku  Organizacije.

 

Cilj 3

Osigurati podršku praksama različitosti i uključivosti neovisno o rodnoj orijentaciji ili identifikaciji.

 

Pokazatelji uspjeha

Razvijanje novih politika i praksi osnaživanja rodne različitosti i uključivosti.

 

Kako se postiže cilj?

Donošenje posebne politike vezane uz nultu toleranciju prema svim oblicima rodnog ili spolnog uznemiravanja.

Izrađivanje sustava osnaživanja i podrške za zaposlenike neovisno o rodnoj orijentaciji.

 

Provedba mjera i odgovornost za provedbu

Mjere provodi Odbor za rodnu ravnopravnost osnovan prilikom donošenja ovog Plana.

Odbor je odgovoran za provedbu Plana vlasniku  Organizacije.

 

Cilj 4

Razviti radno okruženje koje omogućuje zaposlenicama i zaposlenicima harmoniziranje poslovnih i životnih obveza i odgovornosti

 

Pokazatelji uspjeha

Povećanje indeksa zadovoljstva zaposlenika uvjetima radnog okruženja.

 

Kako se postiže cilj?

Uključivanje dimenzije rodne ravnopravnosti u politike i redovito praćenje od strane službenika za ljudske resurse.

Izrada smjernica za bolje planiranje termina sastanaka s ciljem harmonizacije poslovnih i radnih obveza s privatnim obvezama i odgovornostima

Uvođenje fleksibilnog radnog vremena i fleksibilnih radnih uvjeta gdje god je to moguće.

Stalna izrada i provođenje praksi kojima se neutraliziraju posljedice za mentalno zdravlje uvjetovane repetitivnim radom i stresom na radnom mjestu. Te prakse su npr. osobno usavršavanje i edukacije, mobilnost, programi osnaživanja, organizacija i ponuda tjelesnih aktivnosti i slično.

Unaprjeđivanje komunikacijskih praksi i timskog rada, npr. uvođenje redovnog sastajanja svih zaposlenika s ciljem osnaživanja, razvijanja konstruktivnih međuljudskih odnosa i artikuliranja zajedničkih interesa kojima se poboljšava kvaliteta rada.

Uvođenje dvosmjerne evaluacije zaposlenika i rukovoditelja s ciljem brze i efikasne detekcije poteškoća u radu.

 

Provedba mjera i odgovornost za provedbu

Mjere provodi Odbor za rodnu ravnopravnost osnovan prilikom donošenja ovog Plana.

Odbor je odgovoran za provedbu Plana vlasniku  Organizacije.

 

Tatjana Kos, članica upravnog odbora

Zagreb, 12. svibnj 2021.